Långmarken

Området för vindparken är beläget cirka 5 kilometer nordost om Kristinehamns tätort, i Kristinehamns kommun. Vindkraftverken är placerade 140 – 175 meter över havet i ett område utpekat i kommunens vindbruksplan. Projektering påbörjades av Wallenstam AB under 2009 och ansökan lämnades in under 2011. Eolus förvärvade projektet av Wallenstam under 2012 och projektet vann laga kraft 2013-06-18.


Tidplan

November 2015 – september 2016: Anläggande av tillfartsvägar, kranplatser och elnät samt färdigställande av fundament.
September 2016: Montage av vindkraftverk.
Oktober 2016 – december 2016: Uppstart och provdrift.
December 2016: Överlämnande till slutkund.

Snabba fakta

Vindparkens namn: Långmarken

Kommun: Kristinehamn

Antal verk: 8 st Vestas V126 – 3,3 MW, 116,5 m navhöjd

Installerad effekt: 26,4 MW

Beräknad produktion: Cirka 80 GWh/år

 

Johan Martinsson

Byggprojektledare

E-post
johan.martinsson@eolusvind.com

Telefon
010-199 88 90

Johan Martinsson